рейтинг внз

Цього року рейтинг "Топ-200 Україна" святкує свій ювілей - він виходить вже вдесяте. За ці роки чимало вузів України побували на його сходинках. Ювілейний "випуск" вмістив 200 вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації. Це єдиний академічний рейтинг в Україні, акредитований міжнародною експертною групою з визначення рейтингів університетів (IREG).

Беззаперечним лідером 2016 року став Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Чому? Цей вуз суттєво переганяє інших за критерієм «Інноваційна діяльність університетів», адже за останній рік в інноваційній системі КПІ «Sikorsky Challenge» було створено більше 40 стартапів, а в 29 з них було інвестовано приватними венчурними фондами і високотехнологічними компаніями більше 573 млн грн.

На другому місці - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а третє та четверте посіли харківські виші. Втім, дивіться самі, хто і де:

Рейтинг ВНЗ «ТОП-200 Україна»

ВНЗ

1

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

4

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

5

Національний університет "Львівська політехніка"

6

Національний гірничий університет

7

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

8

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

9

Львівський національний університет імені Івана Франка

10

Національний університет біоресурсів і природокористування України

11

Дніпропетровський національний університет

12

Національна металургійна академія України

13

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

14

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

15

Сумський державний університет

16

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

17

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

18

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

19

Національний авіаційний університет

20

Національний університет харчових технологій

21

Харківський національний університет радіоелектроніки

22

Національний фармацевтичний університет

23

Донецький національний технічний університет

24

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

25

Вінницький національний технічний університет

26

Одеський національний політехнічний університет

27

Київський національний університет технологій та дизайну

28

Київський національний торговельно-економічний університет

29

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

30

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

31

Одеський національний економічний університет

32

Донецький національний університет

33

Національний лісотехнічний університет України

34

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

35

Ужгородський національний університет

36

Харківський національний медичний університет

37

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

38

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

39

Національний університет "Одеська юридична академія"

40

Одеська національна академія харчових технологій

41

Тернопільський національний економічний університет

42

Одеський національний медичний університет

43

Хмельницький національний університет

44

Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

45

Університет банківської справи НБУ

46

Київський національний університет будівництва і архітектури

47

Запорізький національний технічний університет

48

Харківський національний економічний університет

49

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

50

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

51

Дніпропетровська медична академія

52

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

53

Івано-франківський національний медичний університет

54

Українська медична стоматологічна академія

55

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

56

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

57

Кіровоградський національний технічний університет

58

Буковинський державний медичний університет

59

Університет економіки та права "КРОК"

60

Львівський торговельно-економічний університет

61

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

62

Київський міжнародний університет

63

Українська інженерно-педагогічна академія

64

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

65

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

66

Національний транспортний університет

67

Національний університет водного господарства та природокористування

68

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

69

Одеський національний морський університет

70

Таврійський державний агротехнологічний університет

71

Донбаська державна машинобудівна академія

72

Запорізький державний медичний університет

73

Національна академія управління

74

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

75

Луцький національний технічний університет

76

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

77

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

78

Миколаївський національний аграрний університет

79

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

80

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

81

Запорізький національний університет

82

Херсонський національний технічний університет

83

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

84

Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)

85

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

86

Приазовський державний технічний університет

87

Київський університет імені Бориса Грінченка

88

Національний університет "Одеська морська академія"

89

Харківський національний університет будівництва та архітектури

90

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

91

Одеський державний екологічний університет

92

Херсонський державний університет

93

Український державний університет залізничного транспорту

94

Донецький державний університет управління

95

Маріупольський державний університет

96

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

97

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

98

Кам'янець-Подільський національний університет

99

Національний університет "Острозька академія"

100

Криворізький національний університет

101

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

102

Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової

103

Херсонський державний аграрний університет

104

Одеська державна академія будівництва та архітектури

105

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

106

Білоцерківський національний аграрний університет

107

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

108

Харківський національний університет міського господарства

109

Київський національний університет культури і мистецтв

110

Київський національний лінгвістичний університет

111

Український державний хіміко-технологічний університет

112

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

113

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

114

Харківський державний університет харчування та торгівлі

115

Класичний приватний університет

116

Полтавська державна аграрна академія

117

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

118

Академія адвокатури України

119

Подільський державний аграрно-технічний університет

120

Житомирський державний технологічний університет

121

Чернігівський національний технологічний університет

122

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

123

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

124

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

125

Житомирський державний університет імені Івана Франка

126

Університет державної фіскальної служби України

127

Запорізька державна інженерна академія

128

Донбаський державний технічний університет

129

Вінницький національний аграрний університет

130

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

131

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського

132

Харківська державна зооветеринарна академія

133

Національна академія статистики, обліку та аудиту

134

Черкаський державний технологічний університет

135

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

136

Уманський національний університет садівництва

137

Львівський державний університет фізичної культури

138

Полтавський університет економіки і торгівлі

139

Університет митної справи та фінансів

140

Сумський національний аграрний університет

141

Академія муніципального управління

142

Львівський національний аграрний університет

143

Харківська державна академія культури

144

Харківська державна академія фізичної культури

145

Луганський державний медичний університет

146

Державний університет телекомунікацій

147

Міжнародний економіко-гуманітарний університет

148

Житомирський національний агроекологічний університет

149

Бердянський державний педагогічний університет

150

Українська академія банківської справи Національного банку України

151

Національний університет цивільного захисту України

152

Міжнародний університет фінансів

153

Луганський національний аграрний університет

154

Українська академія друкарства

155

Київський медичний університет УАНМ

156

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

157

Хмельницький університет управління та права

158

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

159

Київський університет права Національної академії наук України

160

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

161

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

162

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

163

Донбаський державний педагогічний університет

164

Академія праці, соціальних відносин і туризму

165

Міжнародний науково-технічний університет

166

Київський університет туризму, економіки і права

167

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

168

Дніпродзержинський державний технічний університет

169

Мелітопольський державний педагогічний університет

170

Львівська національна академія мистецтв

171

Мукачівський державний університет

172

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

173

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

174

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

175

Рівненський державний гуманітарний університет

176

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

177

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

178

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

179

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

180

Державний економіко-технологічний університет транспорту

181

Глухівський національний педагогічний університет

182

Херсонська державна морська академія

183

Буковинський державний фінансово-економічний університет

184

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

185

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

186

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

187

Одеський державний аграрний університет

188

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

189

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

190

Європейський університет

191

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

192

Львівський інститут економіки і туризму

193

Університет сучасних знань

194

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

195

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

196

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

197

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

198

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

199

Дніпропетровський гуманітарний університет

200

Інститут підприємництва "Стратегія"

Сподобався матеріал? Поділись ним!

Додати коментар


Захисний код
Оновити
 

blog zno club 220x300

 


нагору
×