зно

Українська мова. Готуємось до ЗНО.

Правопис и, і, ї, у

Пишемо и
у загальних і географічних назвах після д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р (правило «дев’ятки») перед літерами на позначення приголосних (крім й)дисципліна, система, Алжир, Сирія, Мексика

***

Пишемо і
на початку словаікона, історія
після літер на позначення приголосних, що не входять до правила «дев’ятки»піраміда, фінанси, бізнес
перед літерою на позначення голосного або йпіаніно, радіус, ажіотаж, позиція
у кінці незмінних слівтаксі, поні, колібрі
в окремих власних назвахГрімм, Сідней, Дідро, Россіні

 

Зверніть увагу! У ряді слів іншомовного походження, давно засвоєних українською мовою, після літер, що не входять до «дев’ятки», відповідно до вимови пишеться и: лимон, мирт, кипарис, спирт, кинджал, нирка тощо.

З и, а не з і пишуться слова церковного вжитку: диякон, єпископ, мир­та, християнство тощо.

Пишемо ї
після літер на позначення голоснихмозаїка, Енеїда (але в складних словах, де перша частина закінчується на голосний, на початку другої пишеться і: староіндійський, доісторичний)

***

Пишемо у
у словах, запозичених із французької мови, після літер на позначення шиплячих ж, ч та в словах парфуми, парфумеріяжурі, парашут, Жуль

 ***

Подвоєння літер на позначення приголосних

Подвоєння відбувається:
у власних назвах і словах, похідних від нихАндорра, андоррський
за збігу однакових приголосних на межі префікса й кореня, якщо в мові вживається паралельне непрефіксальне словоІмміграція (міграція), сюр­реалізм (реалізм) (але анотація, конотація)
В окремих загальних назвах, які треба запам’ятати: білль, бонна, брутто, булла, ванна, вілла, дурра, мадонна, манна, мірра, мотто, мулла, нетто, панна, пенні, тонна, панно.

 

Зверніть увагу! У загальних назвах іншомовного походження приголос­ні не подвоюються: бароко, група, сума, шосе, ват (але Ватт), фін, комі­сія тощо.

***

М’який знак

М’який знак пишемо після д, т, з, с, л
перед я, ю, є, ї, йоательє, мільярд, консьєржка
відповідно до вимови після л перед літерами на позначення приголоснихальтруїст, фільм (але залп)
відповідно до вимови в кінці слівмагістраль, каніфоль (але бал, шприц)
М’який знак не пишемо
перед я, ю, коли вони познача­ють сполучення м’якого або пом’якшеного приголосного з а, утюль, нюанс, резюме

***

Апостроф

Апостроф пишемо перед я, ю, є, ї
після б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, г, к, х, рінтерв’ю, дистриб’ютор, миш’як, Женев’єва
після кінцевого приголосного префіксаін’єкція, ад’ютант, кон’юнктура
Апостроф не пишемо
перед йокурйоз, серйозний
коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосногоманікюр, бюджет, бязь

 

Зверніть увагу! Апостроф пишемо після початкового д, о в прізвищах: Жанна д’Арк, О’Генрі тощо.

***

ВПРАВИ

1. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А такс..ст, реч..татив, Брат..слава
Б бр..танець, федерац..я, Пак..стан
В к..нджал, соц..аліст, Мадр..д
Г кос..нус, Кембр..дж, асоц..ація
Д пр..зидент, карат..ст, Ват..кан

2. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А т..нденція, каз..но, Аргент..на
Б ч..пси, сп..ртовий, Ваш..нгтон
В дез..інфекція, д..зель, кор..да
Г шн..цель. д..лема, ч..лійський
Д м..грень, коаліц..я, Мекс..ка

3. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А в..мпел, Корс..ка, патр..от
Б к..шлак, Грец..я, к..парис
В Корд..льєри, граф..н, Кр..т
Г ліценз..я, ск..пидар, сп..рт
Д ц..стерна, М..лан, б..зон

4. Літеру і на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А пар.., в..тамін, грац..озний
Б сп..раль, к..ргиз, пр..оритет
В інц..дент, б..сквіт, аж..отаж
Г р..туал, п..церія, симпоз..ум
Д провінц..я, пав..льйон, с…нус

5. Літеру і на місці пропуску треба писа ти в кожному слові рядка

А м..шень, соц..олог, Ч..каго
Б Флор..да, нотар..ус, к..моно
В г..рлянда, лаб..ринт, Т..бет
Г сандв..ч, ек..паж, Дон К..хот
Д Мер..ме, станц..я, шп..нат

6. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка

А Апол..он, ан..али, тон..а
Б Філіппіни, одіс..ея, кол..егія
В От..ава, брут..о, артил..ерист
Г Лозан..а, колон..а, пан..а
Д Коп..енгаген, пен..і, імміграція

7. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в рядку

А монументальна стел..а
Б цікава кампанел..а
В міфологічна істота віл..а
Г потужність один ват..
Д гам..а-проміння

8. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в рядку

А новозбудована віл..а
Б кольорова гам..а
В філософ Кампанел..а
Г вродлива Стел..а
Д відомий фізик Ват..

9. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А бал..ада, кас..ета, спагет..і
Б піц..ерія, режис..ер, дон..а
В фін..ський, мас..а, брут..о
Г Мек..а, сирок..о, барок..о
Д ак..орд, пан..о, лібрет..о

10. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А пас..ажир, новел..а, нет..о
Б компрес.., агрес..ор, трас..а
В бестсел..ер, каравел..а, Ніц..а
Г шас..і, бул..а, фортис..имо
Д тун..ель. Рус..о, імпрес..аріо

11. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А рал..і, проф..есор, ап..ерцепція
Б Пікас..о, кор..еспондент, піц.,а
В папарац..і, суф..ікс, іл..юстрація
Г одногруп..ник, беладон..а, пан..а
Д ак..редитація, інтел..ект, Джульєт..а

12. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А трол..ейбус, ан..али, дис..идент
Б одіс..ея, ан..али, баронес..а
В мес..а, конт..розвідка, хоб..і
Г діаграм..а, апел..яція, буд..изм
Д режис..ер, грам..атика, ел..егія

13. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А бас..ейн, мадон..а, еф..ективний
Б гал..ерея, гол..андець, ім..уніет
В гол..івудський, імпрсс..іонізм, вет..о
Г ас..амблея, оперет..а, крос..ворд
Д мас..аж, ас..ортимент, і..міграція

14. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А ас..оціація, ван..ий, коміс..аріат
Б кардіограм..а, інтел..ігент, фін..и
В клас..ифікація, тон..а, компрес..
Г гум..анізм, кор..ектор, ніц..ський
Д сум..а, ат..ракціон, Дарданел..и

15. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А ак..умулятор, лоб..і, ак..уратний
Б бон..ський, інкас..атор, ап…арат
В коміс..ія, Апен..іни, компресор
Г тер..аса, мас..ажер, ін..овація
Д кристал..и, артил..ерія, Яс..и

16. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А От..ава, кавал..ерія, кор..екція
Б філіп..інський, шос..е, ас..оціація
В бул..а, іл..юзорний, бюл..етень
Г марок..анець, ак..уратний, дол..ар
Д агрес..ивний, іп..одром. фін..ський

17. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А брут..о, кон..отація, колон..а
Б іл..юмінація, ім..ітація, бон..а
В епіграм..а, ал..ергія, мас..они
Г ус..урійський, бар..икади, комісія
Д кол..екціонер, і..радіація, міс..іонер18. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А мас..овий, мот..о, піц..ерія
Б ал..егорія, спагет..і, проф..і
В конфет..і, пен..і, проф..ес..ія
Г барок..о, рок..око, Бон..
Д Тал..ін.., е..мігрувати, грип.

19. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А іп..одром, і..реальний, хоб..і
Б е..мігрант, тер..аса, інтермец..о
В ал..ергія, коміс.дя, Дік..енс
Г конт..революція, груп..а, шас..і
Д Рус..о, конфет..і, дис..идент

20. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А і..новація, а..нотація, рок..око
Б дол..ар, ас..ортимент, новел..а
В брут..о, бюл..етень, трас..а
Г груп..овий, шас..і, сюр..еалізм
Д гол..андець, мас..а, шо..се

21. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А марок..анський, фін..и, кас..ир
Б і..раціональний, тер..аса, іл..юзія
В ак..умулятор, клас..ний, міс..ія
Г Ген..адій, ім..унітет, лібрет..о
Д сирок..о, Шил..ер, діаграм..а

22. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А міс..урійський, компрес…, п’єс..а
Б телеграм..а, крос..ворд, оперет..а
В ван..а, кор..екція, профес..ор
Г а..симетрія, еф..ект, Дарданел..и
Д шил..інг, мас..аж, дік..енсівський

23. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А ап..етит, ас..орті, брюс..ельський
Б гал..юцинація, кас..ета, тон..а
В конгрес.., ак..ордеон, експрес..
Г ал..ергія, Одіс..ей, а..моральний
Д ас…истент, кол..ектив, мадон..а

24. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

А інкас..атор, клас..ицизм, ал..о
Б ексцес.., ак..омпанемент, пен..і
В прес..а, проблем..а, калькут..ський
Г ком..ентар, кол..екція, кол..ега
Д міс..іонер, парал..ель, пан..о

25. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А магістрал.., асфал..т, пап..є-маше
Б барел..єф, рел..єфннй, п..єса
В порт..єра, міл..ярдер, бал..зам
Г б..юлетень, грил..яж, Молє.єр
Д дос..є, мад..ярський, модел..єр

26. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А н..юанс, Пхен..ян, компан..йон
Б монпанс..є, біл..ярд, пас..янс
В модел..єр, бутон..єрка, л..юстра
Г конферанс..є, Н..ютон, мал..ярія
Д ател..є, кан..йон, кур..йоз

27. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А рел..єф, мад..яр, Рішел..є
Б т..юрбан, мантил..я, шампін..йон
В едел..вейс, бел..етаж, ал..труїзм
Г Мол..єр, сен..йор, куп..юра
Д ескадрил..я, дос..є, фл..юс

28. М’який знак на місці пропуску треба писатм в усіх словах рядка

А квінтил..йон, вол..єр, прес-пап..є
Б ал..фонс, гіл..йотина, сек..юриті
В Джул..єтта, лос..йон, р..юш
Г він..єтка, бракон..єр, пен..юар
Д кабал..єро, кал..ян, рез..юме

29. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка

А дистриб..ютор, б..джет, ін…єкція
Б кар..єра, ад..ютант, р..юкзак
В суб..єкт, Рив..єра, М..юллер
Г кон..юнктивіт, миш..як, бар..єр
Д інтерв..ю, прем..єр, п..юре

30. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка

А к..янті, кон..юнктура, П..ємонт
Б валер..яна, ридик..юль, вар..єте
В прем..єра. Барб..юс, ар..єргард
Г круп..є, Х..юстон, М..юнхен
Д ад..юнкт, манік..юр. В..єтнам

31. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка

А кутюр..є, Олів..є, грав..юра
Б мар..яж, м…юслі, Рейк..явік
В п..єдестал, деб..ют, комп..ютер
Г диз..юнкція, об..єктив, б..юст
Д кеш..ю, Монтеск..є, екстер..єр

32. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка

А кр..юшон, кур..єр, Монтеск..є
Б кастан..єти, Лавуаз..є, кар..єр
В сомел..є, Руж..є, Д..Артаньян
Г дез..інфекція, ад..юнкт, об..єкт
Д інтер..єр, п..єса, О..Коннейль

33. НЕМАЄ орфографічних помилок у варіанті

А фіеста, єпископ, парфуми
Б етикет, кутюрьє, Стелла
В брошура, шприц, ілюзія
Г парфумерія, діез, фейєрія
Д жульєн, парашют, фойє

34. НЕМАЄ орфографічних помилок у варіанті

А сюіта, Пакистан, гіпотеза
Б капюшон, пінцет, спанієль
В хоббі, фельєтон, Вавилон
Г сюрреалізм, одісея, дуель
Д Жуль, дезинформація, еклер

35. НЕМАЄ орфографічних помилок у варіанті

А за кілька миль від Бона
Б дивовижна архитектура Марокко
В віллу прикрашає статуя Афродіти
Г президентський палац у Талінні
Д античне й бароккове мистецтво

36. Орфографічну помилку допущено в рядку

А експериментальний парашут
Б джинсовий піджак
В бразильський телесеріал
Г політика індустріалізації
Д дезинтеграційна ідеологія

Відповіді:

1 А
2 Б;
3 В;
4 А;
5 Г;
6 А;
7 Д;
8 Б;
9 А;
10 Б;
11 В;
12 Д;
13 Г;
14 Б;
15 А;
16 Д;
17 В;
18 Б;
19 Б;
20 Б;
21 В:
22 Б;
23 В;
24 Г;
25 В;
26 Б;
27 В;
28 Г;
29 Г;
30 А;
31 Д;
32 Д;
33 В;
34 Б;
35 В;
36 Д.

***

За матеріалами: schoollit.com.ua та supermif.com.

Сподобався матеріал? Поділись ним!

Додати коментар


Захисний код
ОновитиВідео 

blog zno club 220x300

 

Назад Назад

нагору